EDUROB

Обучителни роботи в помощ на учащи със специални образователни потребности

Използване на роботи в обучителния процес

Специални образователни потребности

Индивидуален обучителен план

Обучителните роботи са мощен алтернативен метод в помощ на обучителния процес за учащи със затруднения в ученето. Чрез използването на специални сензори и камера роботите могат да бъдат програмирани да си взаимодействат с учащите в конкретни дейности с цел да ги насърчаят и ангажират в обучителния процес. Някои лица с увреждания могат да намерят роботите по-достъпни и увекателни, отколкото традиционни методи използвани в учебния процес. Роботите могат да играят ключова роля за повишаване на ефективността на неформалното обучение, което повечето деца по естествен път развиват при взаимодействието им с обучителни роботи.

Специални образователни потребности е практиката на обучението на учащи със обучителни затруднения по начин, който да обхваща техните индивидуални различия и нужди. Този процес включва индивидуално планирано и систематично подреждане на процедури на преподаване. Оборудването и обучителните материали  се адаптират с цел да помогнат на учащите със специални нужди да постигнат по-високо ниво на лична ефективност и успех в обучителната институция и в обществото.

Индивидуалните обучителни планове включват класификация на детето, обучителна обстановка, услуги (като помощ лице в лице и терапевтична подкрепа от специалист), обучителни и поведенчески цели, калкулиран процент от времето за редовно обучение и регулярни доклади за напредъка. Тези планове са създадени специално за специалните нужди на учащите, - не на нуждите на учителите, училището или обществото. В рамките на настоящият проект ще бъде създаден специализиран софтуер, за да се даде възможност на работа с адаптивни учебни пособия, каквито са различни видове роботи, за да позволи на преподавателите възможност да пригодят обучението по индивидуална схема на обучение на лицето с увреждане.

Обучителни роботи в помощ на

учащи със специални образователни потребности

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein