EDUROB

Robotyka edukacyjna dla

uczniów z trudnościami w uczeniu się

Robot jako narzędzie wspomagające proces uczenia się

Edukacja ukierunkowana na zaspokajanie specjalnych potrzeb

Edukacja zindywidualizowana

Roboty mogą stanowić bardzo skuteczną alternatywną metodę nauczania dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Dzięki wykorzystaniu złożonych układów czujników mogą  być zaprogramowane w sposób ułatwiający podejmowanie interakcji z uczniami, aby w szczególny sposób zachęcać i angażować  ich w działania edukacyjne. Dla niektórych uczniów kontakt z robotem  okazuje się mniej stresujący niż z człowiekiem. Roboty mogą zatem odgrywać kluczową rolę w nieformalnym  uczeniu się poprzez zabawę.

Edukacja ukierunkowana na zaspokajanie specjalnych potrzeb to praktyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w sposób, który uwzględnia ich indywidualne możliwości. Podejście to wymaga opracowania indywidualnie zaplanowanej i systematycznie monitorowanej procedury nauczania. Indywidualnie wykorzystywany sprzęt oraz dostosowane materiały edukacyjne ułatwiają uczniom o specjalnych potrzebach rozwijanie samodzielności oraz umożliwiają satysfakcjonujące funkcjonowanie w szkole i w społeczności.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny  (IPET) zawiera diagnozę trudności dziecka,  poznawcze i behawioralne cele, przewidywane efekty oraz szczegółowe zalecenia dostosowane do konkretnych potrzeb dziecka. W ramach realizowanego projektu opracowane zostanie specjalne oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie różnych typów robotów do nauczania uczniów z trudnościami w uczeniu się. Oprogramowanie to pozwoli na dopasowanie nauczania realizowanego za pośrednictwem robota do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ucznia.

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein